ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ

Computer case power supply1

കമ്പ്യൂട്ടർ കേസ് വൈദ്യുതി വിതരണം

notebook fan

നോട്ട്ബുക്ക് ഫാൻ

security equipment

സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ

Office Equipments

പ്രിന്ററുകൾ

oscilloscopes

ഓസിലോസ്‌കോപ്പുകൾ

/office-equipments/

പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ

photocopiers

ഫോട്ടോകോപ്പിയറുകൾ

shredders

shredders