മെഡിക്കൽ, ശുചിത്വ ഉപകരണങ്ങൾ

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 സെൻസർ

Oxygen Absorber

ഓക്സിജൻ ആഗിരണം

Health Monitoring Instrument

ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ ഉപകരണം

Sputum Absorber

സ്പുതം അബ്സോർബർ

Sterilizing machine

വന്ധ്യംകരണ യന്ത്രം

electronic mask

ഇലക്ട്രോണിക് മാസ്ക്

Beauty machine

സൗന്ദര്യ യന്ത്രം

smart toilets

സ്മാർട്ട് ടോയ്‌ലറ്റുകൾ